Gaia

s a k u r a By: Jade318
"Through the window I see this lone iris white in spring twilight" -Masoaka Shiki